johdanto        kartta        mäntylä ja honkala         etelä-kymin asuntorakennus Oy EKA         näyttely       S U N I L A
B E L L E V U E - B E L L A V I S TA
B A Ť O V A N Y - P A R T I Z Á N S K E
I V R E A
seminars & exhibition openings
cooperation
conclusions

» etusivu   » sunila   » näyttely   » rakentaminen


RAKENTAMINEN


1936-


Kuva: Kymenlaakson maakuntamuseo

1930-luvun lopun taloudellisesti vakaat olot ja kulttuurisesti vireä ilmapiiri loivat pohjan koko Sunilan alueen rakentamiselle. Projektin tuima aikataulu ja erilaisten asian­tuntijoiden sitoutuminen yhteiseen tehtävään saivat aikaan kuuluisan tehdasympäristön. Sota katkaisi Sunilan vauhdikkaan alkutaipaleen sinetöiden samalla ensimmäisen rakennusvaiheen.

Vuonna 1936 selluloosan menekki oli maailmalla hyvä, ja tehdas haluttiin toimintaan mahdollisimman nopeasti. Huhtikuussa tuleva tehtaanjohtaja Lauri Kanto otti tehtäväk­seen sellutehtaan suunnittelun. Jo kesäkuun puolivälissä hän esitteli johtokunnalle tehtaan kustannus­arvion sekä sijoitus­suunnitelman Pyötisen saarelle. Suunnittelun pohjamate­riaaliksi osakasyhtiöt olivat lunastaneet Enso-Gutzeitin Kaukopään selluloosatehtaan piirustukset.
Tehtaalle päätettiin perustaa konttori ja työkalujen korjauspaja mahdollisimman nopeasti. Samalla päätettiin keskustella Alvar Aallon kanssa tehtaan arkkitehtonisista kysymyksistä ja insinööri L. Nyropin kanssa rakennesuunnittelun konsultoinnista. Pääosa konetilauksistakin tehtiin jo vuoden 1936 aikana.
Alueen maasto oli lähes kauttaaltaan luonnontilassa. Ennen tehdasta tai asuinrakennuksia piti rakentaa kulkuyhteydet: tiet, sillat, vesi- ja viemärikanaalit sekä sähkölinjat. Varsinaisen tehtaan rakentamiseen päästiin seuraavana keväänä.
Lauri Kanto tunsi alueen huonon asun­totilanteen ja ehdotti virkailijoiden ja työn­tekijöiden asuntojen raken­tamista välittömästi. Jo heinäkuun puolivälissä Alvar Aalto esitteli johtokunnalle luonnoksia asuinalueesta ja sen ensimmäisistä rakennuksista. Ensimmäisten asuinrakennusten rakentaminen alkoi syyskuun alussa 1936.
Marraskuussa 1936 järjestettiin Sunila Oy:n ensimmäiset harjannostajaiset. Rakennustöiden alku oli hankalaa, aikaiset lumisateet yllättivät ja välillä oli ongelmia suunnitelmien saamisessa työmaalle.

1937-


Kuva: Alvar Aallon Arkisto

Tehtaan sijoittelua tutkiessaan Kanto luonnosteli myös asuntoalueen yleiskaavaa. Asuinrakennusten suhteen Aallolla oli kohtalaisen vapaat kädet, vaikka Kantokin pohti sellaisia yksityiskohtia kuten saunan ti­lajärjestelyjä tai yhtiön tunnusta. Yhteis­työ oli hedelmällistä; Kanto hahmotteli ideoitaan paperille ja Aalto antoi niille lopullisen asun.
Johtajan asunto Kantola ja virkailijarakennus Rantala valmistuivat talvella 1937, mestarirakennus Mäkelä hieman myöhemmin keväällä. Samaan ryhmään kuului vielä valmistuvien rakennusten väliin jäävä lämpökeskus- ja huoltorakennus (C-rakennus).
Maaliskuussa 1937 johtokunta hyväksyi tehtaan julkisivupiirustukset. Asuntorakennusohjelmassa rakennettavaksi otettiin työväen asuintalot (Mäntylä ja Honkala). Asuntojen määrää lisättiin kuuteenkymmeneen ja asunnot piti vielä erityisesti varustaa lämpimällä vedellä. Mäntylä ja Honkala olivat ensimmäisen rakennusvaiheen viimeiset rakennukset.
Vuoden 1937 aikana rakennettiin yhdessä Karhula Oy:n kanssa yksityinen rautatie Kymin asemalta Karhulan tehtaiden kautta Sunilaan. Tehtaan harjannostajaisia vietettiin elokuussa 1937.


Kuva: Alvar Aallon Arkisto

Lauri Kanto ja Alvar Aalto sopivat, että rakennukset suunnitellaan mahdollisimman vähällä byrokratialla. Ensimmäisten rakennusten kustannusten karsiminen on tehty vähin asia­kirjoin ja piirustuksin, eikä kaikista rakennuksista löydy täydellisiä toteutuspiirustuksia (mm. Rantala).
Tehtaan prosessit ja tilajako perustuivat pitkälti Kaukopään tehtaan (1934-36, arkk. Väinö Vähäkallio) suunnitelmiin. Aallon toimisto keskittyi prosesseista riippumattomiin rakennuksiin, kuten konttori- ja korjaamorakennuksiin sekä glaubersuola-ja massavarastoon. Liikkumavara oli prosessin rakennusten osalta pieni, mutta materiaalit, aukotukset ja kokonaisuuden hienosäätö kuului Aallolle.

Tehtaan piirustuskonttorikin suunnitteli jo varhain muutoksia ja laajennuksia huomattavan itsenäisesti. Vaatimattomammat suunnitelmat tehtiin usein piirustuskonttorissa ja Aallon osuus saattoi jäädä yleisiin ohjeisiin. Mm. virkailijatalo Rantalan kattokorotus 1950-luvun alusta sekä työntekijöiden saunan laajennusosa ovat piirustuskonttorin tekemiä muutoksia. Tehtaan konttoriosan laajennukin on tehty omana suunnittelutyönä, alkuperäistä mukaillen.

1938-


Kuva: Alvar Aallon Arkisto

Tehdas valmistui nopeasti huononevaan suhdannetilantee­seen ja kasvavaan poliittiseen epävar­muuteen, mutta Kanto edisti työ­väes­tön asuin­olo­jen parantamista jär­jestelmäl­lisesti. Kannon ja Aallon sosiaaliset tavoitteet näkyvät mm. asuntojen ja porrashuoneiden huolellisesti tutkituista ratkaisuista.
Sunila Oy päätti toukokuussa 1938 osallistua Karhula Oy:n ja Ky­min Oy:n kanssa perustettavaan EKA:an (Etelä-­Kymin Asuntorakennus Oy). Urheilukentän pohjois­puolelle rakennettiin pääosin vuonna 1939 viisi yhtiöiden henkilökunnille tarkoitettua asuinrakennusta sekä uusi huoltorakennus. Lauri Kanto valittiin myös uuden osakeyhtiön puheenjohtajaksi.
Ennen talvisotaa (1939-40) päästiin Sunilassa aloittamaan uuden tehtaan ja asuinalueen normaali elämä. Sota kuitenkin lopetti rutiinit lyhyeen, ja tehtaan toiminta ja elämä Sunilassa vaikeutuivat yli kymmenen vuoden ajaksi.

PAIKALLA RAKENTAMISESTA ELEMENTTEIHIN


Kuva: Kymenlaakson maakuntamuseo

Prosessimuutosten ja kasvavan tilantarpeen myötä rakentamisen tyyli muuttui. Vaihe vaiheelta toiminnat ovat siirtyneet tehdashalleista ulos ja vanhat rakennukset ovat jääneet osin tyhjilleen. 1980-90-lukujen uudet rakennukset ovat elementtirakenteisia, joskin niitä on sopeutettu vanhaan ympäristöön punatiilijulkisivuin. Vanha punatiilinen valtamerilaiva on häviämässä ympärille nousseiden keittämö- ja valkaisuosastojen tornien ja soodaosastorakennuksen väliin.
Sunilan tehdas on oivallinen läpileikkaus suomalaisesta rakentamisesta 1930-luvulta 2000-luvulle. 1930-luvun tehdas rakennettiin teräsbetonista, paikalla valaen ja punatiilestä muuraten. Valtaosassa rakennuksista on punatiilijulkisivu, vain tornimaiset tekniset rakennukset ja varastot jäivät betonipinnalle. Ne kalkattiin valkoisiksi. Rakenneratkaisut olivat perinteisiä, mutta muodonanto pelkistettyä, ajan mukaista funkista.
Asuinalueen talot sijoiteltiin väljästi ja asuntojen pääjulkisivupinnat suunnattiin lounaaseen ja länteen päivänvalon saannin maksimoimiseksi. Rakennukset erotettiin tehdasrakennuksista julkisivun käsittelyllä: punatiili- tai kevytbetoniharkkopinnat slammattiin ja kalkattiin valkoisiksi.
Myöhemmissäkin töissään Alvar Aalto jäsensi toimintoja materiaali- ja värieroin. Jyväskylän yliopistolla liikuntaan ja ruumiin kulttuuriin liittyvät rakennukset kalkattiin valkoisiksi erotukseksi akateemisten rakennusten punatiilijulkisivuista.
Tehtaan laajennukset ja uudet osat 1940-luvulta aina 1960-luvun alkuun noudattivat systemaattisesti valittua linjaa. Korkean keittämön laajennukset 1950-luvun alusta ja lopusta toteutettiin yksin­kertaisesti jatkamalla rakennusta idän suuntaan. Monen rakennuk­sen kohdalla vanhan osan ja laajennuksen erottaa ainoastaan hiukan poikkeavasta julkisivutiilen väristä tai pienistä uudemmista yksityiskohdista.
1960-luvun alku toi monta muutosta. Lauri Kanto jäi eläkkeelle ja arkkitehtonisten näkökohtien konsultointi siirtyi Aallolta arkkitehti B. Gripenbergille. 1950-luvun loppu ja 1960-luvun alku olivat kehityksen ai­kaa niin sellunteon tekniikassa kuin rakentamisessakin.
Vuosina 1963-66 toteutettu soodakattilauudistus symboloi muutoksia: uusi laitteisto ei mahtunut vanhaan soodaosastorakennukseen, vaan rakennusta korotettiin kymmenellä metrillä. Betonielementtirakenteinen laajennusosa oli viimeinen Sunilan rakennus, jossa Alvar Aalto oli mukana: Aal­lon ehdotusten mukaisesti Bertil Gripenberg pyöristi laajennusosan ulkokulmat.


  » PDF (14,5Mb)

- Tapani Mustonen


  » tausta
  » 4 suurta
  » rakentaminen
  » tuotanto
  » työ
  » yhteisö
  » asuminen
  » koko teksti

  Design by Laniqatuotanto