výstava        S U N I L A
B E L L E V U E - B E L L A V I S TA
B A Ť O V A N Y - P A R T I Z Á N S K E
I V R E A
seminars & exhibition openings
cooperation
conclusions

» home   » sunila   » výstava   » štyri velké mená

VÝCHODISKÁ - Sirkka Soukka

ŠTYRI VELKÉ MENÁ

Vytvorenie Sunily sa vykryštalizovalo cinmi štyroch ludí.

Lauri Kanto (1888-1966) - Pán svojich území

Sunila sa stala uzavretým spolocenstvom, ktoré viedol Kanto patriarchálnym spôsobom. Kanto zaviedol v tejto priemyselnej komunite aktivity volného casu, napr. šport, kempovanie, dokonca fotografovanie. Takýmto spôsobom sa vyformovala miestna sociálna solidarita.
Kanto a Alvar Aalto úzko spolupracovali na navrhovaní obytných zón. Dobrá pracovná atmosféra bola umocnená spolocným zámerom zvýšit štandard bývania a sociálneho prostredia s ním spojeným.
Obdobie Kantovho diktátorského vedenia bolo dlhé a signifikantné, skoncilo sa až v roku 1961, ked vo veku 72 rokov odišiel do dôchodku.

Harry Gullichsen (1902-1954) - Osvietený protagonista

Ekonóm Harry Gullichsen, menežujúci riaditel obrovskej spolocnosti A. Ahlström, bol kultivovaný a sociálne uvedomelý industrialista. Bol taktiež predsedom predstavenstva spolocnosti Sunila a túto pozíciu zastával 26 rokov - až do svojej smrti.
Výber Alvara Aalta ako architekta Sunily bol pravdepodobne výsledkom priatelstva medzi Aaltom a Harrym a Maire Gullichsenovcami. Z rovnakého dôvodu získala Sunila okamžite po dokoncení výbornú medzinárodnú publicitu, napr. na Svetovej výstave v New Yorku v roku 1939. Tí, ktorí sa zaujímali o umenie boli zároven patrónmi architektúry.
Prostredníctvom spolupráce Gullichsena a Aalta bola spolocnost vedená k ekonomickému a kultúrnemu internacionalizmu. Tieto zámery prerástli do estetických princípov budovania priemyselnej spolocnosti. Spolupráca architekta a továrne v riešení dalekosiahlych sociálnych problémov bol z pohladu funkcionalistického programu ideálnym.

Aulis Kairamo (1905-1991) - Cielavedomý vizionár

Spoluúcast Kairama ako technického riaditela Sunily zacala priamo pri navrhovaní továrne, po ktorom plnil úlohu organizácie výstavby. Kairamo reprezentoval mladú inžiniersku generáciu v porovnaní s Kantom, co bezpochýb viedlo k rozdielom v pohladoch na rozvrhnutie továrne a získavanie zariadení. Napriek tomu ich práce prebiehali nezávisle: " Len štyri krát zasiahol Kanto do mojich plánov, a vždy to viedlo k nejakej chybe" spomína Kairamo takmer o pät desatrocí neskôr.
Budovy továrne boli vlastne navrhované priamo v Sunile a ich skvelá celková forma vychádzala zo špecifických technických požiadaviek, pritom tvar fasád pochádza z o spolocného prieskumu Kairama a Aalta. K riešeniam sa dostávali dohodou, ale návrh bol dielom Aalta.
Kariramo neskôr ocenil Aaltovu flexibilitu a pripravenost na kompromisy: " Bol ozajstným architektom, ktorý vedel dokonca aj pocúvat. Alvar bol architektom, s ktorým sa (na základe mojej skúsenosti) najlahšie spolupracovalo."

Alvar Aalto (1898-1976) - Architekt casu a priestoru

Ked prišiel Aalto do Sunily v roku 1936 bol dobre známym architektom a kozmopolitom, ktorý už objavil svoju vlastnú filozofiu navrhovania a výraz - z doktrín funkcionalizmu si vybral, co potreboval. Jednou z centrálnych tém v jeho myslení bola úzka spojitost medzi bývaním a prírodou, ku ktorej bolo jednoduché pripojit aj body, na ktoré funkcionalizmus kládol dôraz - ako hygiena, zdravie, svetlo.
"Postavíme sympatickú továren" bol castý výrok Aalta pocas jeho návštev Sunily v prvotných fázach navrhovania. Jeho najväcší vplyv je cítit v obytnej štvrti, pri navrhovaní ktorej mu bola ponechaná sloboda pri riešení hlavných funkcií a výrazu, umiestnenia budov a ich architektúry. Výsledný návrh nemožno nazvat funkcionalistickým, je skôr prototypom lesného mesta 40tych rokov.


  » PDF (3,7Mb)


  » východiská
  » štyri velké mená
  » výstavba
  » výroba
  » práca
  » spoločenstvo
  » bývanie
  » complete text

  Design by Laniqatuotanto