S U N I L A
B E L L E V U E - B E L L A V I S TA
B A Ť O V A N Y - P A R T I Z Á N S K E
I V R E A
seminars & exhibition openings
cooperation
conclusions

» etusivu   » ivrea   » näyttely   » konservointistrategiat


KONSERVOINTISTRATEGIAT


Strategiat kaupungin arkkitehtonisen perinnön arvostuksen lisäämiseksi

Kaupungin Modernin arkkitehtuurin ulkoilmamuseon (Maam) tehtävänä on tiedon jakaminen ja kerääminen Olivettiin liittyvästä arkkitehtuuriperinnöstä Ivreassa ja kulttuuriturismin edistäminen.
Museo on osa Officine Culturali (ICO) -ohjelmaa, jonka nimessä termi "Officine" (työpajat) ja sitä määrittävä termi "Culturali" (kulttuuri) viittaavat selkeästi kaupungin teolliseen menneisyyteen ja Olivetti-yhtiön käsitykseen teollisuuden ja yhteiskunnan välisestä suhteesta. Ohjelman kehittelyvaihe kesti vuodesta 1997 syksyyn 1998, ja sen lähtökohtana oli Olivettin taloudellisen kriisin syvä vaikutus paikalliseen talouselämään. Museon toteuttamisen mahdollistivat EU:n ja Ivrean kunnan tuki.
Museon yhteydessä ovat saaneet tukea myös useat hankkeet, joissa ovat olleet mukana kunnan viranomaiset ja laitokset, ja niiden perusteella on luotu useita malleja museon tehtävistä. Tällaisia hankkeita olivat alueen rakennusten luettelointi ja alueellisen lain 35/95 mukaisen arkiston perustaminen sekä uuden säännöstön luominen rakennusten suojelemiseksi.
Museo kattaa noin kahden kilometrin matkan via Jervisin varrella ja sitä ympäröivällä alueella, missä Olivettin merkittävimmät rakennukset sijaitsevat. Museon perustaminen mahdollistaa tiedon tarjoamisen Ivrean modernista arkkitehtuurista järjestelmällisesti vierailijoita tyydyttävällä tavalla. Aiempina vuosina vierailijoita on ollut useita satoja. Museon arkkitehtoninen ratkaisu koostuu seitsemästä osiosta, joilla kullakin on oma teemansa. Ne liittyvät yleisölle avoimiin reitteihin järjestyksessä jota voi käyttää perustana vierailun ohjelmalle ja antavat hyvän käsityksen alueen kehityksestä. Näissä seitsemässä osiossa käsitellyt teemat liittyvät Olivettin omistautumiseen arkkitehtuurille, kaupunkisuunnittelulle, teolliselle muotoilulle ja graafiselle suunnittelulle sekä siihen kulttuuriseen kontekstiin, jossa asiat tapahtuivat. Nämä seitsemän teemaa ovat:
1) Olivetti ja Ivrea
2) yhteisö ja yrityksen sosiaaliset periaatteet
3) teollisuusarkkitehtuuri
4) teolliset hankkeet
5) kaupunkisuunnittelu
6) tuotteet ja imago
7) asuminen

Näiden seitsemän teema-alueen lisäksi museo käsittää info- ja sisääntuloalueen, joka on sijoitettu sosiaalikeskukseen. Se on museon keskipiste, josta vierailijat voivat nopeasti saada yleiskuvan museon eri teemoista.

  » PDF (4,9Mb)

Modernin arkkitehtuurin ulkoilmamuseon toimintaMuseota suunniteltaessa laadittiin alueellisen lain 35/1995 mukainen toimintaohjelma kunnan alueella olevan arkkitehtuuriperinnön luetteloimiseksi ja suojelemiseksi sekä sitä koskevan tiedon jakamiseksi, jotta paikallista arkkitehtuuriperintöä tehtäisiin tunnetuksi ja saataisiin toimeenpannuksi tarpeelliset suunnitelmat sen suojelemiseksi.
Ohjelma jakaantuu kahteen erilaiseen osaan: tutkimusjaksoon - johon sisältyy tietojen keruu erilaisista julkisista ja yksityisistä arkistoista, rakennuksiin tutustuminen "maastossa" ja niiden kunnon ulkokohtainen arviointi - ja jaksoon, jossa pannaan täytäntöön ja testataan rakennusten suojeluun sovellettavia menetelmiä.
Työn ensimmäisen vaiheen tuloksena saatiin aikaan luettelokokonaisuus, joka koostui tieto- ja teemaosioista. Jokaisen rakennuksen osalta laadittu tieto-osio sisältää lyhyen kuvauksen sen historiasta ja valokuva-aineistoa sekä kuvauksen ja lyhyen arvion sen kunnosta ja mahdollisten suurempien vahinkojen luonteen. Teemaosio sisältää tietoa ilmiöiden mitattavasta laajuudesta ja laadusta määrittelemällä kunkin rakennuksen aseman kaupungissa sekä sen lähiympäristössä, niiden lopullisen aseman velvoitteiden alaisella alueella ja niiden kunnon. Tämän tutkimustyön tuloksena on Ivrean kaupungin alueella luokiteltu yli 200 lähihistorian aikana pystytettyä rakennelmaa.
Kunta on hyväksynyt luettelointityön pohjalta tehdyt ehdotukset osaksi Ivrean vuonna 2000 hyväksyttyä yleiskaavaa ja sisällytti siihen uusia kriteerejä kaupungin historiallisen osan määrittämiseksi: niinpä modernista arkkitehtuurista tuli osa kaupungin historialliseksi luokiteltua osaa Italiassa.
Tietty osa kaavasta, (Kaupunkiympäristöjen) Laatukartta (Carta per la qualità), määrittää tietyt rakennukset ja alueet, joissa urbaani ympäristö tulee säilyttää alkuperäisessä tilassaan ja joissa tietyn kaupunkirakenteen alkuperäiset ideat tulee säilyttää. Lisäksi siinä käsitellään näihin arkkitehtonisiin kokonaisuuksiin sisältyvien osa-alueiden soveltuvuutta eri käyttötarkoituksiin ja niiden mahdollista kunnostustarvetta sekä rakennusten alkuperäisen ilmeen suojelu- ja entisöintitarpeita erityisesti tilojen, julkisivujen, rakenteellisten yksityiskohtien ja koneiden osalta.

  » PDF (17,8Mb)


  » tausta
  » tuotanto ja työ
  » asuminen
  » yhteisö
  » konservointistrategiat
  » rakentaminen ja suojelu

  Design by Laniqatuotanto