S U N I L A
B E L L E V U E - B E L L A V I S TA
B A Ť O V A N Y - P A R T I Z Á N S K E
I V R E A
seminars & exhibition openings
cooperation
conclusions

» etusivu   » ivrea   » näyttely   » yhteisö


YHTEISÖ


Yhteiskunnalliset projektitAdriano Olivettin ensimmäiset sosiaaliset projektit ajoittuvat vuodelle 1939, kun tämä piemontelainen teollisuusmies antoi Luigi Figinille ja Gino Pollinille tehtäväksi suunnitella ja toteuttaa päiväkoti suurperheille tarkoitettujen asuintalojen viereen Borgo Olivettissa. Rakennus sijaitsee pienellä mäennyppylällä vastapäätä työpajoja, pienehköllä puolisuunnikkaan muotoisella tontilla. Päiväkotirakennus ilmentää näiden arkkitehtien jatkuvaa kehittely- ja tutkimustyötä, jossa he hyödynsivät kansainvälistä rationalismin muotokieltä.
Vuonna 1945, Edizioni di Comunità julkaisi Adriano Olivettin kirjan L'ordine politico delle Comunità (Yhteisöjen poliittinen järjestys). Kirja sisältää otteita piemontelaisen teollisuusmiehen ajatuksista valtiojärjestelmästä, joita hän oli kirjannut ylös ollessaan internoituna Sveitsissä: Olivettin mielestä yhteisön tulisi olla järjestäytyneen valtion keskipiste; alueellinen yksikkö, jolla on löyhästi määritetyt rajat, joka on kulttuurisesti yhtenäinen ja taloudellisesti omavarainen. Kirjan julkaisun seurauksena perustettiin Torinossa vuonna 1948 'Movimento Comunità' -liike. 'Movimenton' organisaatio oli alueellinen: itse asiassa siihen kuului yhteisökeskusten luominen. Näiden keskusten tehtävänä oli saada aikaan poliittinen konsensus yhteisön sisällä ja edistää kulttuurisia aloitteita, joiden tarkoituksena oli elintason nostaminen Canavesen alueen penissä teollistuvissa asukaskeskittymissä.
'Movimento Comunitàn' ajatukset vetosivat moniin älymystön edustajiin, joiden poliittiset ja kulttuuriset taustat olivat hyvinkin erilaisia, ja se saavutti suosiota monilla alueilla Italiassa.

  » PDF (8,0Mb)Sodan jälkeisinä vuosina yhtiön kaikki arkkitehtoninen suunnittelu ja rakentaminen sulautuivat yhteen Movimento Comunitàn periaatteiden kanssa: tämä side, joka katkesi vasta Olivettin kuolemaan vuonna 1960, tuotti kymmenen vuoden kuluessa useita rakennuksia Ivreaan. Näihin kuuluivat Figinin ja Pollinin suunnittelema sosiaalikeskus (1954-59), joka sijaitsi vastapäätä Olivettin tehtaita ja Ignazio Gardellan suunnittelema ruokalarakennus (1953-59) tehtaan takana. Lisäksi voidaan mainita Canton Vescon alueelta Mario Ridolfin ja Wolfgang Franklin suunnittelema lastentarha (1955-63) sekä Ludovico Quaronin ja Adolfo De Carlon kansakoulurakennus (1955-60).
Julkisiin palveluihin liittyviä rakennuksia pystytettiin myös paikkoihin, jotka olivat hyvin kaukana Ivreasta ja Canavesen alueelta: näitä olivat Colonia Olivetti Marina di Massassa, Annibale Fiocchin ja Ottavio Cascion arkkitehtoninen projekti (1948-1958) ja Brusson, jonka suunnittelivat Claudio Conti ja Leonardo Fiori (1960-1964).

  » PDF (11,5Mb)

Alue - Teollisuus - AsuminenArkkitehtuuri, teollisuus ja alueajattelu ovat Olivettin mietteiden alkuperäiset teemat, jotka liittyivät suunnitteluun ja modernisoinnin poliittisiin, taloudellisiin ja sosiaalisiin strategioihin sekä näiden välisiin suhteisiin.
Adriano Olivettin kiinnostus aluesuunnitteluun on peräisin 1930-luvun alkupuolelta. Näinä vuosina hän matkusti Pohjois-Amerikassa ja oli tekemisissä Enios:in kanssa (Ente Nazionale per l'Organizzazione Scientifica del Lavoro - Kansallinen järjestö työn tieteellisen organisoinnin edistämiseksi), joka teki Italiassa tunnetuksi uusia tuotantomenetelmiä, työn organisointia sekä kokeiluja, joita toimeenpantiin sekä Yhdysvalloissa - Tennessee Valley Authorityn (Tva) projekti - ja Neuvostoliitossa ja joiden perusteella Olivettin mielessä kypsyi malli Italian talouden järjestämiseksi.
Vuonna 1934 aloitettiin luonnosten teko, joista tuli sittemmin olennainen osa Valle d'Aostan yleiskaavaa. Vuonna 1943 tämän työn tulokset koottiin yhdeksi dokumentiksi, Studi e proposte preliminari per il Piano Regolatore della Valle d'Aosta (Valle d'Aostan kaavaluonnokset ja ehdotukset). Kokoamistyö suoritettiin Olivettin alaisuudessa, ja muokkaamisesta vastasivat Renato Zveteremich ja Italo Lauro. Dokumentin pohjatyö perustui Valle d'Aostasta kotoisin olevan terveysviranomaisen, Giovanni Trikurakisin, tekemiin tutkimuksiin. Tämä oli 1930-luvun puolivälistä lähtien omistautunut Alppien alueella asuvien ihmisten elinolojen tutkimiseen. Valle d'Aostan suunnitelma oli enemmänkin kokoelma hankkeita kuin oikea kaupunkisuunnitteluohjelma. Dokumentin ehdotuksissa oli selvästi nähtävissä 1920- ja 1930-lukujen kansainvälisen arkkitehtuurin ja kaupunkisuunnittelun suuntaukset: kaikki hankkeet pohjautuvat rakennusten jäykän geometriseen sijoitteluun, jossa ei oteta huomioon maasto-olosuhteita tai paikallista rakennusperinnettä.

  » PDF (9,4Mb)Vuonna 1937 Olivetti tarjoutui kustantamaan yleiskaavan laatimisen, ja tehtävä annettiin Luigi Piccinatolle, Luigi Figinille ja Egisippo Devotille. Kaavassa, joka ei koskaan täysin valmistunut, käsiteltiin kaupungin laajentumista, liikenteen uudelleenjärjestelyä ja kaupungin vanhimpien ja rappeutuneimpien osien kunnostusta. Yleiskaavaan liittyvä tutkimustyö aloitettiin uudestaan sodan jälkeen osana suurempaa aluetason suunnitelmaa. Vuonna 1952 perustettiin Canavesen alueen kehitystä koordinoiva työryhmä (Gruppo Tecnico per il Coordinamento Urbanistico del Canavese-Gtcuc). Ryhmään kuuluivat Ludovico Quaroni, Nello Renacco, Annibale Fiocchi ja Carlo Doglio. Työryhmän tarkoituksena oli tutkia kattavasti Ivrean ja sitä ympäröivän alueen teollistumisesta aiheutuvia ongelmia. Kunnanvaltuusto hylkäsi suunnitelman maaliskuussa 1955, ja se hyväksyttiin vasta huomattavien muutosten jälkeen vuonna 1959.

  » PDF (8,3Mb)Olivettin kaupunkisuunnittelualoitteet eivät rajoittuneet vain Canavesen alueeseen ja Ivreaan. Hänen sosiaalisia ja poliittisia uudistussuunnitelmiaan toteutettiin myös kansallisella tasolla. Näin tapahtui esim. YK:n sota-avusta vastaavan ja uudelleenasutusta tukevan hallintoelimen (United Nations Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA) - Comitato Amministrativo Soccorso ai Senzatetto (Casas)) toimissa. Tämä hanke oli käynnistetty vuonna 1946 hallinnoimaan ERP:n (European Recovery Programme (Marshall-apu)) varoja. Olivetti oli ollut mukana tässä toiminnassa sen alusta lähtien. UNRRA-Casas:in tukemista tuhansista rakennusprojekteista on helppo tunnistaa Olivettin tukemat hankkeet. Materassa Ludovico Quaroni, Federico Gorio, Michele Valori, Piero Maria Lugli ja Luigi Agati suunnittelivat ja toteuttivat vuosina 1951-54 kylähankkeen nimeltä La Martella.
Adriano Olivettin nimi liittyy myös muihin aloitteisiin Ivreassa ja sen ympäristössä, kuten esim. Canavesen maaseutu- ja kaupunkialueiden kehitysinstituuttiin (Istituto per il Rinnovamento Urbano e Rurale, I-Rur), joka perustettiin 1954. Vaikka I-Rur:in idea perustui eri puolilla Italiaa toimivien instituuttien verkostoon, sen toiminta keskittyi Canavesen alueelle, jossa toteutettiin viisi teollisuuslaitosta ja neljä maatalouteen liittyvää hanketta.
Adriano Olivettin vaikutus italialaiseen kaupunkisuunnitteluun ei rajoittunut vain suunnitelmien, hankkeiden ja ohjelmien tukemiseen, vaan hän myös panosti tämän alueen instituutioihin ja niiden toimielinten uudistamiseen. Olivetti myös myötävaikutti ratkaisevasti Kansallisen kaupunkisuunnitteluinstituutin (Istituto Nazionale di Urbanistica - Inu) uudelleenperustamiseen; hänet nimettiin sen johtokunnan jäseneksi vuonna 1948 ja valittiin sen johtoon 1950.

  » PDF (7,5Mb)


  » tausta
  » tuotanto ja työ
  » asuminen
  » yhteisö
  » konservointistrategiat
  » rakentaminen ja suojelu

  Design by Laniqatuotanto