S U N I L A
B E L L E V U E - B E L L A V I S TA
B A Ť O V A N Y - P A R T I Z Á N S K E
I V R E A
seminars & exhibition openings
cooperation
conclusions

» home   » ivrea   » výstava   » stratégie ochrany


STRATÉGIE OCHRANY


Stratégie pre uznanie architektonického kultúrneho dedicstva mesta

Otvorené múzeum modernej architektúry (OMMA) je nástrojom na poskytovanie informácií o architektonickom dedicstve spolocnosti Olivetti v Ivree a jeho využití a prostriedkom pre prilákanie kultúrneho turizmu.
Múzeum je súcastou programu nazvaného Officine Culturali ICO, v ktorom pojem "Officine" (dielne) v spojitosti s prídavným menom "Culturali" (kultúrny) explicitne pripomína prepojenie mesta s priemyselnou minulostou a s predstavou spolocnosti Olivetti o úlohe priemyslu v spolocnosti. Tento program bol skoncipovaný v období od roku 1997 do jesene 1998 po výrobnej a financnej kríze spolocnosti Olivetti, ktorá mala mat hlboké a dlhotrvajúce následky na miestnu ekonomiku. Realizácia múzea bola možná vdaka Európskemu spolocenstvu a mestskej samospráve Ivrea.
Bolo rozpracovaných viacero návrhov, do ktorých sa zapojil úrad mestskej samosprávy a jeho oddelenia a ktoré viedli k rôznym pracovným hypotézam a úvahám o úlohách, ktoré by múzeum malo plnit. Tieto návrhy zahrnali: katalogizáciu miestnych budov a vytvorenie záznamov v súlade s regionálnym zákonom c. 35/95, vypracovanie prvotného predpisu upravujúceho ochranu týchto budov.
Múzeum sa rozprestiera približne dva kilometre pozdlž via Jervis a v okolitých oblastiach, kde boli postavené hlavné budovy spolocnosti Olivetti. Vytvorenie múzea predstavuje organizovanú a uspokojivú reakciu na dopyt po poznaní modernej architektúry Ivrey, ktorú už predtým rocne navštevovali stovky ludí. Architektonický plán múzea sa skladá zo siedmich tematických castí vedúcich popri verejných peších trasách v takom slede, ktorý sa mohol stat základom pre prehliadkovú trasa a zároven bol výrazne integrovaný do mestskej krajiny. Témy, ktoré jednotlivé casti predstavujú, sú venované udalostiam spojeným s Olivettiho angažovaní sa v architektúre, urbanizme, priemyselnom dizajne a grafickom umení, a kultúrnemu kontextu, v ktorom sa tieto udalosti odohrávali. Týchto sedem tém je nasledovných:
1) Olivetti a Ivrea
2) spolocenstvo a sociálna politika spolocnosti Olivetti,
3) priemyselná architektúra,
4) priemyselné projekty,
5) (územné) plánovanie,
6) produkty a imidž,
7) bývanie.

Okrem týchto siedmich tematických oblastí je tu aj informacno-vstupná cast nachádzajúca sa v Stredisku sociálnych služieb, ktoré bolo navrhnuté ako ústredný bod Múzea a kde návštevník môže získat rýchly prehlad o rôznych témach Múzea.

Obrázky:
- Panely a tematické casti OMMA, Ivrea, 2001 - Plán múzea rozkladajúceho sa popri via Jervis, Ivrea

  » PDF (4,9Mb)

Cinnosti Otvoreného múza modernej architektúrySpolu s plánom múzea bol vypracovaný aj operatívny program vychádzajúci z Regionálneho zákona c. 35/1995, ktorého úlohami bolo identifikovat, zabezpecit a prospešne využit architektonické bohatstvo v samospráve s cielom uskutocnovat dohlad nad architektonickým dedicstvom a pripravit konecnú podobu adekvátnych stratégií na ochranu tohto dedicstva.
Program bol rozvrhnutý na dve etapy: na etapu výskumu - prostredníctvom preskúmania pocetných verejných i súkromných archívov, identifikáciou budov "v teréne", strucným zhodnotením ich stavu zachovania - a na etapu vypracovania a overenia postupov ochrany budov.
Pociatocná etapa práce viedla k zostaveniu katalógu zahrnajúceho formuláre a tematické karty. Formuláre, vždy jeden pre každú identifikovanú budovu, obsahujú strucné historické údaje a fotografickú dokumentáciu budovy, ako aj popis a strucné zhodnotenie stavu jej zachovania a hlavné charakteristiky rozpadu. Tematické karty zase zachytávajú kvantitatívne a kvalitatívne rozšírenie javu, identifikujú polohu každej budovy v rámci mesta a oblast, kam prináleží, jej konecnú polohu v dotknutej oblasti a stav zachovania každej jednej z nich. Tento výskum viedol ku klasifikácii viac ako 200 nedávno postavených stavieb na území mesta Ivrea.
Mestská samospráva akceptovala návrhy vyplývajúce z katalógu a do nového Smerného územného plánu Ivrey, predloženého v roku 2000, zaviedla niekolko nových kritérií identifikácie historickej casti mesta: moderná architektúra sa tak po prvý raz stala súcastou historickej casti mesta v Taliansku.
Konkrétna cast územného plánu s názvom Stanovy pre kvalitu [urbánnych priestorov] (Carta per la qualitá), vymedzuje hranice jednotlivých oblastí okolo stavieb modernej architektúry s cielmi zachovat pôvodný charakter mestského prostredia a pôvodné idey týkajúce sa konkrétneho mestského systému, zdokonalit jednotlivé oblasti v týchto architektonických areáloch a zabezpecit ich využívanie, zachovat a obnovit pôvodný charakter budov, najmä co sa týka hmoty, priecelí, stavebných detailov a záhradnej úpravy okolo uvedených budov.

Obrázky:
- Legge (zákon) 35/95, Carta delle destinazioni d´uso e delle aree di pertinenza degli edifici del Comune di Ivrea, 1999
- G. Campos Venuti, C. A. Barbieri, F. Oliva a kol., P.R.G. (Územný smerný plán mesta) Ivrea 2000, Stanovy pre kvalitu [urbánnych priestorov], 2000

  » PDF (17,8Mb)


  » východiská
  » výroba a práca
  » bývanie
  » spoločenstvo
  » stratégie ochrany
  » stavba, výstavba a ochrana

  Design by Laniqatuotanto