S U N I L A
B E L L E V U E - B E L L A V I S TA
B A Ť O V A N Y - P A R T I Z Á N S K E
I V R E A
seminars & exhibition openings
cooperation
conclusions

» home   » ivrea   » výstava   » spoločenstvo


SPOLOCENSTVO


Idey pre spolocenstvoPrvé kroky Adriana Olivettiho v oblasti sociálnych služieb sa uskutocnili v roku 1939, kedy priemyselník z Piemontu poveril Luigiho Figiniho a Gina Polliniho naprojektovaním a postavením materskej školy vedla radnicných budov v Borgo Olivetti. Škôlka leží na nevelkom, lichobežníkovom pozemku na malom vršku oproti niekolkým dielnam. Materská škola je odhalením kontinuálneho výskumu týchto dvoch architektov, využívajúcich medzinárodný architektonický jazyk racionalizmu.
Vydavatelstvo Edizioni di Comunitŕ v roku 1945 vydalo knihu Adriana Olivettiho L´ordine politico delle Comunitŕ. Knižný zväzok je antológiou úvah zaoberajúcich sa organizáciou štátu, pochádzajúcich z obdobia internácie priemyselníka z Piemontu vo Švajciarsku: podla Olivettiho by spolocenstvo malo byt v centre organizácie štátu; územná jednotka s volnými hranicami, kultúrne homogénna a ekonomicky sebestacná. Pri vydaní tejto knihy vzniklo v Turíne v roku 1948 hnutie "Movimento Comunitŕ". Organizácia "Movimenta" bola územná: centrá spolocenstiev mali v skutocnosti vznikat s cielom dosiahnut politický konsenzus v rámci spolocenstva a súcasne podporovat kultúrne iniciatívy zamerané na zvyšovanie životnej úrovne malých stredísk obyvatelstva v oblasti Canavese, ovplyvnených procesom industrializácie. Idey hnutia "Movimento Comunitŕ" boli atraktívne pre mnohých intelektuálov z rôznych sfér politiky i kultúry a získali si podporu v mnohých regiónoch Talianska.

Obrázky:
- Zvon Humana Civilitas, symbol hnutia Comunitŕ
- Adriano Olivetti pocas volebnej kampane roku 1958
- Cooperativa di consumo, pätdesiate roky
- Štúdia Adriana Olivettiho pre Comunitŕ concreta v Turíne

  » PDF (8,0Mb)V povojnových rokoch sa všetko architektonické plánovanie a výstavba v mene spolocnosti Olivetti spájalo s návrhmi Movimenta: toto puto, ktoré zaniklo so smrtou Olivettiho v roku 1960, viedlo v rozpätí desiatich rokov k realizácii mnohých budov v meste Ivrea. Patria k nim Stredisko sociálnych služieb, nachádzajúce sa oproti Olivettiho dielní, ktorého autormi boli Figini a Pollini (1954 - 1959), a jedálen od Ignazia Gardellu v priestore za dielnami (1953 - 1959). Nemožno však zabudnút ani na materskú školu od Maria Ridolfiho a Wolfanga Frankla (1955 - 1963) a základnú školu od Ludovica Quaroniho a Adolfa De Carla (1955 - 1960) v obytnej štvrti Canton Vesco.
Budovy urcené pre verejné služby sa tiež stavali v oblastiach vzdialených od Ivrey a regiónu Canavese: príkladmi sú Colonia Olivetti v Marina di Massa, architektonický projekt Annibale Fiocchiho a Ottavia Cascia (1948 - 1958) a tábor v Brusone, ktorý navrhli Claudio Conti a Leonardo Fiori (1960 - 1964).

Titulky:
- L. Figini a G. Pollini, letecký pohlad na Stredisko sociálnych služieb Olivetti, Ivrea, 1954 - 1959
- L. Figini a G. Pollini, materská škola, Ivrea, 1939 - 1941
- C. Conti a L. Fiori, model letného horského tábora spolocnosti Olivetti, Brusson, 1960 - 1964

  » PDF (11,5Mb)

Územie - priemysel - bývanieArchitektúra, priemysel a územie sú predmetom pôvodných Olivettiho úvah o vztahu medzi plánovaním a politickými, ekonomickými a sociálnymi stratégiami modernizácie.
Korene záujmu Adriana Olivettiho o územné plánovanie siahajú do zaciatku tridsiatych rokov. Boli to roky jeho ciest do severnej Ameriky a zapojenia sa do Eniosu (Ente Nazionale per l´Organizzazione Scientifica del Lavoro - Národný orgán pre vedeckú organizáciu práce), ktorý pomáhal rozširovat poznatky z oblasti výrobných systémov, organizácie práce a experimentov uskutocnených v Spojených štátoch - ako napr. Úrad údolia Tennessee (TVA) a - v Rusku v súvislosti s prípravou hospodárskych programov v Taliansku.
V roku 1934 sa zacali realizovat štúdie, ktoré sa neskôr stali súcastou regulacného územného plánu pre Valle d´Aosta. V roku 1943 boli tieto práce zhrnuté do dokumentu Studi e proposte preliminari per il Piano Regolatore della Valle d´Aosta (Predbežné štúdie a návrhy regulacného plánu pre Valle d´Aosta). Zostavenie zbierky sa uskutocnilo pod vedením Olivettiho, redigovali ju Renato Zveteremich a Italo Lauro. Predbežné "výskumné" práce vychádzali z prieskumov Giovanniho Trikurakisa, zdravotníka z Valle d´Aosta, ktorý sa v polovici tridsiatych rokov minulého storocia venoval štúdiu podmienok miestnych ludí žijúcich v horách. Plán pre Valle d´Aosta bol skôr zbierkou projektov než skutocným urbanistickým programom. Návrhy obsiahnuté v dokumente jasne poukazovali na medzinárodný architektonický a urbanistický štýl používaný v dvadsiatych a tridsiatych rokoch: všetky projekty vychádzajú z princípov prísneho geometrického usporiadania, bez ohladu na geografické umiestnenie a miestne stavebné postupy.

Obrázky:
- Obálka "Tecnica e Organizzazione", n.l., 1937
- G. L. Banfi, E. Peressutti, E. N. Rogers, územný plán pre Aosta v zväzku zaoberajúcom sa Schémou plánovania pre Valle d´Aosta, 1943
- Diagram vyludnovania horských obcí v zväzku zaoberajúcom sa Schémou plánovania pre Valle d´Aosta, 1943

  » PDF (9,4Mb)V roku 1937 sa priemyselník z Piemontu ponúkol, že bude financovat regulacný územný plán: úlohou boli poverení Luigi Piccinato, Luigi Figini a Egisippo Devoti. Plán, ktorý nebol dokoncený, riešil otázky rozširovania mesta, reorganizácie systému dopravy a obnovy najstarších a najschátralejších castí mesta. Štúdie regulacného plánu boli po vojne obnovené a stali sa súcastou širšieho zobrazenia na regionálnej úrovni. V roku 1952 bola založená Technická skupina pre urbánnu koordináciu Canavese (Gruppo Tecnico per il Coordinamento Urbanistico del Canavese - GTCUC). Clenmi skupiny boli Ludovico Quaroni, Nello Renacco, Annibale Fiocchi a Carlo Doglio. Zámerom bolo uskutocnit predbežný prieskum, ktorý by zahrnal všetky aspekty problémov vyplývajúcich z industrializácie Ivrey a okolitých oblastí. Mestská rada plán v marci roku 1955 zamietla. Po znacných zmenách bol nakoniec prijatý v roku 1959.

Obrázky:
- Diagram vodovodného systému Úradu údolia Tennessee ("Tennessee Valley Authority"), 1933
- Mapa industriálnych sídlisk Inštitútu pre mestskú a vidiecku obnovu Canavese, I-Rur, 1961
- Smerný územný plán Ivrey, 1954 - 1959

  » PDF (8,3Mb)Olivettiho iniciatívy v oblasti urbanizmu sa neobmedzovali len na oblast Canavese a Ivreu. Priemyselníkove plány na sociálnu a politickú reformu sa uskutocnovali aj na celoštátnej úrovni. Bolo tomu tak v prípade UNRRA-Casas (Správa spojených národov pre pomoc a obnovu - Comitato Amministrativo Soccorso ai Senzatetto); program bol založený v roku 1946 za úcelom riadenia prostriedkov ERP (Európskeho programu pre obnovu - neskôr Marshallov plán), ktorej bol Adriano Olivetti clenom od pociatku. Spomedzi tisíciek stavebných realizácií, ktoré UNRRA-Casas uskutocnila, možno lahko odlíšit tie, ktoré podporoval priemyselník z Piemontu. Ludovico Quaroni, Federico Gorio, Michele Valori, Piero Maria Lugli a Luigi Agati v Matera v rokoch 1951 až 1954 navrhli a postavili dedinu nazvanú "La Martella".
Ivrea a okolité oblasti boli miestom iných iniciatív spojených s menom Adriana Olivettiho. Bolo tomu tak aj v prípade Inštitútu pre mestskú a vidiecku obnovu Canavese (Istituto per il Rinnovamento Urbano e Rurale, I-Rur), ktorý bol založený v roku 1954. Zámerom bolo vytvorit siet inštitútov pôsobiacich v mnohých oblastiach Talianska, I-Rur sa však najviac rozvinul v regióne Canavese - bolo tu postavených pät priemyselných a štyri polnohospodárske zariadenia.
Vplyv, ktorý mal na taliansky urbanizmus Adriano Olivetti, nemal len formu sponzorstva plánov, projektov a programov, ale boli to taktiež iniciatívy súvisiace s organizacným usporiadaním inštitúcií a reformami ich výkonných orgánov. Olivetti rozhodujúcou mierou prispel k obnoveniu Národného urbanistického inštitútu (Instituto Nazzional di Urbanistica - INU): v roku 1948 bol menovaný za clena národnej výkonnej rady a v roku 1950 ho zvolili za prezidenta tejto inštitúcie.

Obrázky:
- E. Vittoria, továren na výrobu plastových a gumených súciastok, Sparone, 1957
- G. Raineri a A. Roasio, polnohospodárske družstvo I-Rur, Montalenghe, 1957 - 1958
- L. Quaroni, F. Gorio, M. Valori, P. M. Lugli, L. Agati, dedina La Martella, Matera, 1951 - 1954

  » PDF (7,5Mb)


  » východiská
  » výroba a práca
  » bývanie
  » spoločenstvo
  » stratégie ochrany
  » stavba, výstavba a ochrana

  Design by Laniqatuotanto