bat'ovany - partizánske        výstava       S U N I L A
B E L L E V U E - B E L L A V I S TA
B A Ť O V A N Y - P A R T I Z Á N S K E
I V R E A
seminars & exhibition openings
cooperation
conclusions

» home   » Bat'ovany - Partizánske   » výstava   » bývania


BÝVANIA


Pracovat kolektívne, bývat individuálneAk by sme mali vybrat jeden prvok, ktorý rozhodujúcim spôsobom poznacil tváre všetkých Batovych satelitov, iste by ním bol rodinný dom z neomietnutej tehly. Nech sa pozrieme na ktorékolvek sídlo, ci už to bude Zlín, holandský Best, švajciarsky Möhlin, americký Belcamp alebo Batovany, cervené domceky radené v usporiadanej štruktúre dominujú každému z nich. Prevaha rodinných domov v rámci satelitov Batovho koncernu vyplývala z názoru Tomáša Batu, podla ktorého mali jeho zamestnanci "pracovat kolektívne, ale bývat individuálne". Hlavný zlínsky architekt F. L. Gahura to komentoval slovami: "Pán šéf Bata sa domnieva, že ten kto má byt v dome so záhradkou, menej fluktuuje, namiesto politiky radšej ryje v záhradke alebo odpocíva v tráve a nechodí do krciem a na politické schôdze."

V Batovanoch - Partizánskom realizovali niekolko typov samostatne stojacich rodinných domov. Líšia sa poctom bytov, spôsobom zastrešenia, usporiadaním vnútorných priestorov i povrchovou úpravu. Pricom jednoznacne prevažovali rodinné domy pre dve rodiny. Podla spôsobu zastrešenia môžeme rozlíšit dva základné typy: s plochou strechou a s valbovou strechou. V súvislosti s povrchovou úpravou rozlišujeme rodinné domy na neomietnuté a omietnuté, pricom v oboch prípadoch tvorí stavebnú konštrukciu tehlové murivo. Okrem rodinných domov postavili v Batovanoch - Partizánskom aj bytové domy tzv. šestdomky a osemdomky, ktoré mali ráz radovej zástavby. Rozmiestnenie jednotlivých typov rodinných domov zodpovedá casovej postupnosti v akej sa obytná štruktúra budovala. Najstaršia je cast okolo Cervenej ulice, kde môžeme nájst najsilnejší vplyv zlínskeho vzoru. Cím sú domy mladšie, tým väcšmi sa na nich prejavujú lokálne špecifiká.

  » PDF (2,3Mb)

Bližšie k tradíciiVäcšinu Batovian projektovali a stavali v rokoch 2. svetovej vojny. V krajinách pod nemeckým a talianskym politickým vplyvom sa v tomto období postupne presadzovali architektonické vzory pochádzajúce z týchto centier. Konzervatívna na románsku tradíciu orientovaná obytná architektúra Nemecka ovplyvnila aj ráz bytovej výstavby v Batovanoch. Rodinné domy mali valbové strechy (Zodpovedalo to stavebným predpisom slovenského štátu.), oblúky nad vstupom a drevené okenice ci ozdobné detaily, zodpovedajúce väcšmi nemeckej "Blut und Boden" architektúre než zlínskemu modernizmu. Táto tendencia sa tu prejavila pravdepodobne z dvoch dôvodov. Na jednej strane to bol vplyv kultúrnej politiky slovenského štátu, na druhej strane pôsobenie nemeckého vplyvu priamo vo vedení Batovej zlínskej centrály. Nový nemecký riaditel Miesbach nabádal batovských architektov aby nenavrhovali "bolševické ani amerikánske projekty" a dokonca pre nich zorganizoval exkurziu s cielom ukázat im tu správnu nemeckú architektúru. Istú úlohu mohla pri pozitívnom naladení Batovian ku konzervatívnym formám zohrat aj poloha mesta v bezprostrednej blízkosti Nemcami osídleného Hauerlandu.

Jednotlivé obytné domy v Batovych satelitoch neboli oplotené, plochu pri dome vymedzoval len živý plot. Údržbu zelene zabezpecovalo stavebné oddelenie firmy Bata. Bezprostredné okolie rodinného domu však bolo vizitkou jeho obyvatelov a podnikové noviny pranierovali všetkých nedbanlivcov.

Po znárodnení továrne a s pribúdajúcim poctom obyvatelov sa parcely okolo rodinných domov zacali postupne oplocovat. Pomerne blízko stojace rodinné domy však stále vedú ich obyvatelov k vyššej frekvencii aj úrovni vzájomných spolocenských kontaktov. K silným susedským väzbám v rámci obytnej štruktúry prispieval aj systém priecnych peších komunikácií, ktoré doplnali siet paralelných betónových ciest. Pôvodne viedli k verejným studniam. Aj po oplotení pozemkov v priebehu šestdesiatych a sedemdesiatych rokov ostali tieto chodnícky spolu so studnami zachované a dodnes predstavujú významný nástroj sociálnych väzieb v území a dávajú obytnej štruktúre jedinecný ráz.

  » PDF (3,5Mb)
  » PDF (4,7Mb)
  » história
  » výroba a práca
  » spolocenstvo
  » bývania
  » výstavba a konstrukcie

  Design by Laniqatuotanto