S U N I L A
B E L L E V U E - B E L L A V I S TA
B A Ť O V A N Y - P A R T I Z Á N S K E
I V R E A
seminars & exhibition openings
cooperation
conclusions

» home


MODERNÉ KONCEPCIE BÝVANIA A PRÁCE
MODERN CONCEPTS OF LIVING AND WORK


Architektúra & urbanizmus

Casopis pre teóriu architektúry a urbanizmu
Journal of architectural and town-planning theory

ROCNÍK / Volume XXXVII, 2003
CÍSLO / Number 3-4

MODERNÉ KONCEPCIE BÝVANIA A PRÁCE
MODERN CONCEPTS OF LIVING AND WORK


Hl'adanie súvislostí v architektúre štyroch lokalít
Search for interconnections in architecture of four localities

Sunila Fínsko / Finland
Bellevue-Bellavista Dánsko / Denmark
Batovany-Partizánske Slovensko / Slovakia
Ivrea Taliansko / Italy

Úvod / Contents
" Sirkka Soukka: Sunila
" Henrieta Moravciková: Batovany-Partizánske: Vzorné Slovenské priemyselné mesto / Batovany-Partizánske: An exemplary Slovak industrial town
" Mária Topolcanská, Slávka Doricová: Variácie standardu individuálneho bývania firmy Bata / Variations of individual housing standard of the Bata company
" Patrizia Bonifazio: Masová výroba, územie, komunita cez skúsenosti Adriana Olivettiho (1933-1960) / Mass-production, territory, community in Adriano Olivetti's experience (1933-1960)
" Ola Wedebrunn - Mette Jerl Jensen: Bellevue-Bellavista

Text po slovensky a anglicky, 136 stran, ciernobiele ilustrácií
Dostupný:
Ústav stavebníctva a architektúry SAV
Dúbravská cesta 9, 84503 Bratislava 45
usarmoro@savba.sk
http://ustarch.sav.sk
Cena: 10 €

Texts in Slovak and English, 136 pages, black-and-white illustrations
Available from:
The Institute of Construction and Architecture
The Slovak Academy of Sciences
Dúbravská cesta 9, 84503 Bratislava 45
The Slovak Republic
usarmoro@savba.sk
http://ustarch.sav.sk
Price: 10 €


  Design by Laniqatuotanto